Op 30 september 2022 besliste de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:1339) over de vraag of een vordering op grond van de huwelijkse voorwaarden wordt aangemerkt als quasi-legaat ex. artikel 4:126 lid 2

Met regelmaat worden vereffenaars en executeurs benoemd t.b.v. de afwikkeling van (de schulden van) een nalatenschap. Niet zelden zijn erfgenamen niet te spreken over de wijze waarop de vereffenaar/executeur uitvoering

Beneficiaire aanvaarding Indien niet met absolute zekerheid kan worden gesteld dat een nalatenschap positief is, kan het verstandig zijn om als erfgenaam de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Een gevolg daarvan

Wettelijke verdeling: de langstlevende partner krijgt van rechtswege het eigendom over alle zaken en schulden die deel uitmaken van de nalatenschap. Wettelijke verdeling De wettelijke verdeling is de standaard wijze

Het komt steeds vaker voor dat ouders een of meer van hun kinderen onterven. De rechtspraktijk laat zien dat een onterfde zich daar ook steeds minder vaak zonder meer bij neer wil leggen. Dit geldt zeker wanneer de onterving niet voor het overlijden van de erflater aan het onterfde kind is medegedeeld en dus als een verrassing komt. Dit roept bij de onterfde al snel vragen op over de omstandigheden waaronder de onterving heeft plaatsgevonden.

Voor erfgenamen is het vaak fijn wanneer de afwikkeling van een nalatenschap op zo kort mogelijke termijn plaatsvindt. Zeker wanneer de verhoudingen tussen de erfgenamen verstoord zijn en er geschillen

Schenking vernietigen

Dochter vernietigt schenking die moeder aan haar broer deed A en B zijn broer en zus. Hun moeder is in augustus 2005 overleden waardoor ze ieder recht hebben op de

Gevaar van testament en echtscheiding

Wat is het gevaar van een testament of het erfrecht tijdens een echtscheidingsprocedure? Stel je de volgende situatie voor: Bert (65 jaar) is getrouwd met Claudia (45 jaar). Zij hebben

Hoe de erfenis te verdelen?

De erfenis verdelen Hoe je een erfenis moet verdelen hangt allereerst af van de vraag of de overledene al dan niet een testament had opgesteld. Mocht er een testament zijn

Betere bescherming erfgenaam

Op 1 september 2016 zal de ‘Wet bescherming erfgenamen tegen schulden’ in werking treden. Het doel van dit wetsvoorstel is om erfgenamen betere bescherming te bieden tegen schulden van de

Je kind onterven kan een hoop gedoe geven

Ouders die één van hun kinderen onterven hebben daarvoor meestal een goede reden. Het kind heeft bijvoorbeeld lang geleden aangegeven niets meer met de ouders te maken willen hebben, en