Het testament

Soms zijn er geschillen over een testament, zoals bijvoorbeeld:

  • Wat staat er nu precies in en hoe moet het testament worden uitgelegd?
  • Wat als de overledene dement was toen het testament werd opgesteld?
  • Hoe weet u of iemand een testament heeft?
  • Er is een handgeschreven briefje met laatste wensen, is dat geldig?
  • Ging er iets mis bij het testament opstellen, of wilt u zeker weten dat er in het testament staat wat u wilt?

Wij kunnen u helpen bij het bepalen van de status van het testament of andere laatste wil, en bij het vaststellen van uw eigen juridische positie en kansen.

Testament en wilsbekwaamheid

In een testament wordt vastgelegd wat iemand wil dat er na zijn dood gebeurt, binnen de grenzen van wat er door de wet wordt toegestaan. Meestal gaat het om het vermogen, maar er zijn ook andere onderwerpen die in het testament kunnen worden geregeld. Zonder testament bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

In het Centraal Testamenten Register wordt opgenomen wie er een testament heeft gemaakt, op welke datum en bij welke notaris. Pas na het overlijden van de betreffende persoon kan bij het CTR worden gevraagd of diegene een testament had. Het testament zelf moet daarna worden opgevraagd bij de notaris die het testament heeft opgesteld. Deze notaris zal dit alleen geven aan erfgenamen of andere direct belanghebbenden.

Een belangrijk onderdeel van het erfrecht is de uitleg van het testament. De vraag is dan welke verhoudingen de erflater wilde regelen en onder welke omstandigheden het testament is gemaakt (art. 4:46 BW).

In deze tijd waarin mensen steeds ouder worden, is de vraag of de erflater wegens gebrekkige geestesvermogen al dan niet in staat was tot het opstellen van een testament steeds vaker aan de orde.

Op de notaris rust een bijzondere verantwoordelijkheid. De notaris is verplicht (eventueel na onderzoek door een deskundige) zijn dienst te weigeren indien blijkt dat de erflater wegens gebrekkige geestesvermogens niet in staat is tot het maken van een uiterste wilsbeschikking. Het bestuur van de Koninklijke Notariële Broederschap heeft in mei 2006 een ‘Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening’ vastgesteld. Zie ook deze uitspraak, met daarin opgesomd een aantal zaken waarop kan worden gelet. In de praktijk worden veel procedures gevoerd waarin een beroep wordt gedaan op de nietigheid van het testament, bijvoorbeeld omdat de erflater reeds dementerende was. Belt u ons gerust voor advies, als u twijfelt of het testament wel op de juiste wijze is opgesteld.