PRIVACYSTATEMENT RENSEN ADVOCATEN 

Privacybeleid 

Rensen advocaten verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor onze dienstverlening  noodzakelijk. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun  privacy omgaan. Wij informeren u hier graag over. 

Hoe komen wij aan gegevens? 

De gegevens die wij verzamelen, worden door cliënten en vrijblijvende  

rechtszoekenden vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan persoonlijk, telefonisch, via e-mail  of via de website. Dit kan gegevens van de cliënten of vrijblijvende rechtszoekende zelf  betreffen, of van derden met wie zij een mogelijk rechtsgeding aan gaan. Verder  raadplegen wij indien nodig openbare registers zoals de kamer van koophandel, het  kadaster, etc. voor uittreksels.  

Om onze website voortdurend te verbeteren, maken wij gebruik van cookies. Een  cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt  meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt  opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf  Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden  en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze  informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of  voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen  invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.  Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verzamelen persoonsgegevens om juridische diensten te verlenen. Daarnaast  verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten,  werknemers en leveranciers te kunnen naleven.  

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is.  De gegevens worden ofwel met toestemming van de betrokkene zelf verwerkt, ofwel  worden verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.  

Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat wij persoonsgegevens verwerken om te  voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als kantoor, of één van onze cliënten,  als verantwoordelijke, rust.  

Ook kan het zijn dat wij de persoonsgegevens verwerken met het oog op de vervulling  van een taak in het algemeen belang of in het kader van openbaar gezag dat aan één  van onze cliënten, als verwerkingsverantwoordelijke, is opgedragen. Dit is het geval  wanneer wij voor de overheid optreden. 

Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de  behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze cliënten. Dit is het geval wanneer  wij deze belangen van onze cliënten behartigen bij het aangaan van een juridische  procedure, of hierover adviseren. In dat kader kunnen wij persoonsgegevens verwerken  van betrokkenen die geen cliënt bij ons zijn. 

Wij streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat  wij alleen de persoonsgegevens verwerken voor zover die relevant zijn. Ook mag de  inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in verhouding tot het  te bereiken doel.

Wat doen wij met persoonsgegevens? 

Wij slaan de verzamelde (klant)gegevens op in een eigen, beveiligd,  

relatiebeheersysteem. Dit is strikt vertrouwelijk. Met al onze leveranciers hebben wij  

verwerkersovereenkomsten.  

De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere  

manier openbaar worden gemaakt, behalve met uw toestemming. 

Enkel voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte, worden in  

overleg met de cliënt gegevens doorgezonden aan de rechtbank, de wederpartij of  

(relevante) derden.  

Indien u cliënt bent, of hiervoor toestemming heeft gegeven, worden uw  

contactgegevens tevens gebruikt voor nieuwsbrieven of uitnodigingen voor seminars. U  

kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden. 

Na afloop van een zaak, archiveren wij de gegevens. Deze worden nog 7 tot 10 jaar  

lang bewaard. Dit zijn minimale termijnen waarin er fiscaal of op het gebied van  

vastgoed nog relevante zaken kunnen gaan spelen.  

Wat zijn uw rechten als betrokkene? 

Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u hebben, heeft u de volgende  

rechten: 

– U heeft het recht in te zien welke gegevens wij van u verwerken en welke  

organisaties (bijvoorbeeld onze IT-leverancier) hier toegang tot hebben  

(inzage); 

– U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze  

gegevens (rectificatie); 

– U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer  

noodzakelijk zijn(vergetelheid); 

– U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking); 

– U heeft het recht uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere  

advocaat (dataportabiliteit); 

– U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens  

(bezwaar); 

– U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te 

worden onderworpen (profiling); 

– U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  

over de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Het kan zijn dat wij dwingende, gerechtvaardigde redenen hebben waardoor het  

verwerkingsbelang groter is dan één van de bovengenoemde belangen van u als  

betrokkene. Wij zullen u hier in zo’n geval over informeren.  

Wijzigen van dit privacy beleid 

Rensen advocaten heeft het recht om dit privacybeleid aan te passen.  

Contact 

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u  

contact opnemen met de maatschap Rensen advocaten via onze website 

www.rensenadvocaten.nl, of 072-5155544, of e-mailen naar onze contactpersoon  

mevrouw J. Apeldoorn (NB: zij is geen functionaris voor gegevensbescherming, maar  

wel deskundig op dit gebied): apeldoorn@rensenadvocaten.