Rechten en plichten executeur

Als er een executeur is die de nalatenschap moet afwikkelen, kan het voorkomen dat u het met deze persoon niet kunt vinden, dat u zijn handelingen niet goedkeurt of dat de afwikkeling niet opschiet of u geen informatie daarover krijgt. Wij helpen u bij vragen als:

  • Wat kunt u doen als de executeur geen of te weinig informatie aan u geeft?
  • Wat zijn de mogelijkheden als de executeur helemaal niet opschiet, of vreemde dingen doet?
  • Wat kunt u doen als u geen vertrouwen heeft in de executeur?
  • Hoeveel hoort de executeur voor zijn werk te krijgen?

Wij kunnen u vertellen wat de plichten zijn van de executeur, en wat uw rechten zijn. Daarnaast gaan wij, als u dat wenst, voor u in overleg met de executeur en/of zullen wij zonodig andere acties voor u ondernemen.

Wie is de executeur?

Iemand die een testament opstelt kan in het testament een executeur benoemen. Vroeger mocht dat ook nog in een codicil, maar sinds 2003 (invoering nieuwe erfrecht) mag dat niet meer. De executeur kan een erfgenaam zijn of een buitenstaander. Een executeur kan er voor kiezen zijn benoeming al dan niet te aanvaarden. Wat de executeur voor bevoegdheden heeft staat in het testament en de wet.
Als er een beheersexecuteur is benoemd, is deze volgens de wet standaard bevoegd tot het beheer van de nalatenschap. De erfgenamen mogen dit beheer dan dus niet (meer) voeren. De erfgenamen moeten in principe toekijken hoe de executeur zijn werk doet. De executeur kan in beginsel ook zonder toestemming van de erfgenamen zijn werkzaamheden uitvoeren. In bepaalde situaties is wel overleg met de erfgenamen nodig. De beheersexecuteur mag geen verdeling tot stand brengen.
Een begrafenisexecuteur is de executeur met de minste bevoegdheden. Deze wordt alleen benoemd om de begrafenis te regelen.
De executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag het meeste. Deze kan zelfs de verdeling tot stand brengen.
In de meeste gevallen gaat het om een beheersexecuteur.

De executeur moet in alle gevallen met bekwame spoed een boedelbeschrijving maken.

Het komt geregeld voor dat er problemen ontstaan tussen de executeur en een of meer erfgenamen of een onterfd kind. De meeste procedures betreffende de executele hebben als inzet het laten ontslaan of het laten vervangen van de executeur, het verkrijgen van rekening en verantwoording of een boedelbeschrijving, of het laten toetsen van de wijze van beheer door de executeur. Het is belangrijk om te weten wat uw eigen positie is, en wat u allemaal van de executeur kunt verlangen en wat u eventueel kunt ondernemen. Bel ons voor overleg.